Adres : ahi mesut mahallesi Mah. ahi mesut bulvarı Cad. 1896 Sok. No:4/A
Sincan / Ankara
5335077077
5335077077
Salon kapasitesi : 500